Işın, F. B., Atalay, K. D., Alagöz, A., & Sevindik, İ. (2019). An Approximation of Trade Show Exhibitors’ BehavioralIntentions in Fuzzy Environment. International Journal of Health Management and Tourism, 4(1), 16-43.

Pakdil, F., Kurtulmuşoğlu, F. B. (2018). Quality improvement initiatives based on customer and service provider perspectives in shopping malls. International Journal of Quality and Service Sciences, 10(2), 176-195.

Açikdilli G, Atalay KD, Kurtulmuşoğlu F.B., Çidam E. (2018) Yaşlı Pazarının Sosyal Medya Kullanımlarının Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin Teknoloji Kabul Modeli Kapsamında İncelenmesi: 55 Yaş Üstü Kadınlara Yönelik Bir Çalışma. Gazi İİBF Dergisi, (8):1-20

Can Gülin Feryal Işın F. B. (2018) Which Criteria Determine The Winner For Patient?, Journal of Turkish Operations Management 2:161-183

Işın F. B. Gülin Feryal Can Kumru Didem Atalay Metehan Tolon (2018) Subjective Workload Assessment for Elderly Sales, Ergonomics International Journal, 2(1): 1-13 

Özdemir Aydan, Eşiyok Bülent, Kurtulmuşoğlu, F. B. (2017) Treatment Type As A Factor In Medical Tourism Destination Preferences: The Case Of Turkey. International Journal Of Health Management and Tourism 2(2):58-72.

Kurtulmuşoğlu, F. B., Atalay Kumru Didem, Alagöz Aysegul (2017) Factors Determining Trade Show Exhibitors? Satisfaction and behavioral intentions. International Journal Of Health Management And Tourism; 2(3):53-74

Altıntaş, Hakan Kurtulmuşoğlu F. B., Dülgeroğlu İsmail, Akhan, Can Efecan (2017) Salespersons? Voice Specifications and Consumers Buying Intention Relationship: The Mediating Effect of Cognitive and Emotional Trust. Journal Of Business Research Turk 9(4):455-471.

Pakdil, Fatma Kurtulmuşoğlu F. B. (2017) Using Quality Function Deployment For Environmentally Sustainable Hotels: A Combined Analysis Of Customer And Manager Point Of View, European Journal of Tourism Research Journal, 16 (April): 252-275

Altıntaş Füsun, Kurtulmuşoğlu F.B., Murat Hakan Altıntas, Hans-Rudiger Kaufmann, Sanem Alkibay, (2017) “The mediating effects of adaptive selling and commitment on the relationship between management control and sales performance”, EuroMed Journal of Business, (12): 2

Kurtulmuşoğlu F. B., Murat Hakan Altıntas, Altıntaş Füsun, Hans-Rudiger Kaufmann, Rene Dentiste Mueller (2017) Management of Consumers in Political Area: Spatial Analysis on Nonvoting Speed and National Culture Values. Asian Journal of Multidisciplinary Studies (8):1-17.

Atalay Kumru Didem Ural Gülin, Kurtulmuşoğlu F. B. (2017). Smart phone usability preference among older people. Asian journal of Multidisciplinary Studies 5(8):165-174.

Ural Gülin, Delice Elif Kılıç Atalay Kumru Didem Kurtulmuşoğlu F. B. (2017). “Which Expectations Determine The Preferred Bus Firm For Young Passengers?”. International Journal Of Innovative Knowledge Concept, 5(8):-

Tokuroğlu Seda Kurtulmuşoğlu F. B. Atalay Kumru Didem (2017). Bir kente ilişkin davranışsal niyet üzerinde etkili olan kent imajı boyutlarının Etkisinin ölçülmesi: Ankara ili örneği. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Eylül, 3-11

Ural Gülin, Atalay Kumru Didem Kurtulmuşoğlu F. B. (2017).” Intuitionistic Approach to Smartphone Usability Evaluation”, International Journal Of Innovative Knowledge Concept, 5(9): 13-25

Ural Gülin, Kurtulmuşoğlu F. B., Atalay Kumru Didem (2016) A case study on shopping malls attributes for young consumers, Young Consumers 17, 3: 274-292

Kurtulmuşoğlu F. B., M. Hakan Altıntaş, Rudi Kaufmann, Talha Hacar, Sanem Alkibay (2016) The Classification Of Bad Customers Based On Action And Character Specific Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Aralık (2): 103-113

Kurtulmuşoğlu F. B., Altıntaş, Hakan Kaufman Hans, Alkibay Sanem (2015) Deviant Customer Behavior: A Perceived Classification. Marketing Review (4):483-504.

Kurtulmuşoğlu F. B. (2014) Bilgi, Motivasyon, Davranışsal Beceriler Modelinin Çevrim İçi Alışverişe Uygulanması. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 16(3):71-84.

Eser Zeliha, Kurtulmuşoğlu F. B., Ilgaz Sümer Selay, Bıçaksız Adnan (2014) Counterfeit Supply Chains. Procedia Economics and Finance 23 ( 2015 ) 412 – 421

Eser Zeliha, Pınar Musa, Girard Tülay, Işın F. B. (2012) Consumer-Based Brand Equity in The Television Industry: A Study of A Private TV Channel in Turkey, Academy of Marketing Studies Journal, 16 (1): 67-86

Eser Zeliha, Işın F. B. ve Tolon Metehan (2011) Perceptions of marketing academics, neurologists, and marketing professionals about neuromarketing, Journal of Marketing Management 27 (7-8) :854-868.

Altıntaş Hakan, Işın F. B., Kılıç Serkan, Kaufmann Hans Ruediger (2011) Mall Equity Conceptualization in Turkey, Journal of Business and Retail Management Research April (5, 2): 55-71

Işın F. B., Alkibay Sanem (2011) Influence of children on purchasing decisions of well-to-do families, Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers 12 (1): 39 – 52

Kurtulmusoğlu F. B., Üner M. ( 2011) Ethical Sensitivity of Business Students in Turkey: Truth or Myth, Journal of Education and Vocational Research, 2 (3): 93-98

Altıntaş Çınar Fusun, Altıntaş Hakan, Işın F. B. ve Gürsakal Necmi (2011) The Moderating Effect of Feminist Identity On Transformational Leadership and Sales Performance Relationship, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development Journal 7 (2): 192-211

Işın, F. B., Tolon Metehan (2011) Intelligence Service Marketing: Myth or Reality, International Journal of Business and Management Tomorrow, 1(1):1-18

Özdoğan F. B. ve Altıntaş M. Hakan (2010) Parent-Adolescent Interaction and the Family’s Effect on Adolescent TV Skepticism: An Empirical Analysis with Turkish Consumers, Young Consumers 11 (1): 24-35

Işın F. B., Altıntaş Hakan, Altıntaş Füsun (2010) Research on the Attitudes of Consumers and Workers towards Customer Misbehaviors, Journal of Service Science 3 (2): 55-78

Altıntaş Murat Hakan, Gürsakal Necmi, Kaufmann Hans Ruediger, Vrontis Demetris Işın F. B. (2010) Always-on Mobile Phone Behavior, Impulsive and Postmodern Consumers: An Empirical Analysis on Turkish Consumers, International Journal of technology Marketing 5 (4): 328-344

Altıntaş Murat Hakan, Kılıç Serkan, Şenol Gökhan ve Işın F. B. (2010) Strategic objectives and competitive advantages of private label products: Manufacturers’ perspective, International Journal of Retail & Distribution Management 38 (10): 773 – 788

Özdoğan F. B. (2008) Göz İzleme Ve Pazarlamada Kullanılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 134-147

Özdoğan F. B., Tolon Metehan ve Eser Zeliha (2008) Nöropazarlama Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 43 (3): 58-72

Alkibay Sanem, Özdoğan F. B., Ermeç Ayşegül (2007) Corporate Visual Identity: A Case In Hospitals, Health Marketing Quarterly, 24 (3-4): 131-149

Özdoğan F. B., Eser Z. (2007) Ethical sensitivity of college students in a developing country: Do demographic factors matter?, Journal of Teaching in International Business, 19(1): 83-99.

Özdoğan F. B. ve Tüzün Kalemci İpek (2007) Öğrencilerin Üniversitelerine Duydukları Güven Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim, 15 (2): 639-650

Özdoğan F. B. ve Alkibay Sanem (2007) Fonksiyonel Olmayan Tüketici Davranışlarının Kavramsal Boyutu, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 156-168

Özdoğan F. B. (2007) Üniversite öğrencilerinin İşgören Adayı ve Tüketici Olarak Aile İşletmelerine Yönelik Tutum ve Niyetleriyle İlgili Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1): 199-212

Işın F. B. (2006) Teknoloji Araçlarının Bankacılık Sektöründe Uygulanabilirliği ve Türkiye’deki Bu doğrultudaki Bankacılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (Eylül): 107-120

Tüzün Kalemci İpek ve Özdoğan F. B. (2006) Örgütsel Kimliliğin Pazar Odaklılıktaki Rolü, Akademik Fener, 6: 88-101

Özdoğan F. B. ve Korkmaz Tülay (2003) Marka Tanıdıklığı ve Kulaktan Kulağa İletişimin Markaya Karşı tutum ve Satın alma Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 17 (3-4): 287-303

Özdoğan F. B. (2003) KOBİ’lerin İhracata Yönelik Örgütlenme Biçimlerinden SDŞ’ler ve SDŞ’lerin Sorunları Üzerine Bir Alan Araştırması, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 17 (3-4): 353-367.

Özdoğan, F. B., Alkibay, Sanem, Eser, Zeliha (2007) The Attitudes and Behavior of Children Centered Mothers During Purchasing, World Applied Sciences Journal, 2 (4): 375-386.